ඉඩෝරය දුටුවනඅකාලයේ හැර නොයනටරැකෙමු, රැකගමු අපි අපිව.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *