LESSON 02: තොරතුරු පදධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය

මෙම ඒකකයට අදාළ සටහන් මේ වනවිට සකසමින් පවතින අතර, හැකි ඉක්මණින් ඔබ අතට පත් කරන්නෙමු.

2 thoughts on “LESSON 02: තොරතුරු පදධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *