පළමු වාරය – පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

10 ශ්‍රේණිය පළමු , දෙවන හා තෙවන වාරයන්ට අදාළව පළාත් මට්ටමෙන් සකස් කෙරුනු පසුගිය වසරවල ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙහි අන්තර්ගත කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *